Soppskader – sopp info

Ingen fukt – ingen sopp

Sopp utgjør i dag ett stort problem som skadegjører i både nye og eldre hus.
For å få en soppskade inne i en bygning må det være fuktighet til stede over en viss tid, tilgang på næring, egnet temperatur og oksygen.
Fuktigheten stammer i mange tilfeller fra lekkasjer, stigende grunnfukt, kuldebroer, kondens, feilkonstruksjoner og fra tørking av klær i kombinasjon med dårlig ventilering.

Soppskader i bygninger koster samfunnet og den enkelte huseier enorme beløp.
Årlig representerer angrep av råtesopp og muggsopp en større andel skader enn for eksempel brannskader.

Det finnes forskjellige arter sopp i bygninger som representerer både konstruksjonsmessige og helsemessige plager. Råtesopper utgjør et problem i forhold til bærende konstruksjoner ved at angrepne partier råtner og svekkes, mens muggsopper skaper helsemessige problemer som eks. astma og allergier for sensible personer som oppholder seg i befengte arealer.

Ekte hussopp (Serpula lacrymans) regnes for å være den mest fryktede skadesoppen i hus i Nord-Europa. Råtesoppen Ekte hussopp er vanligst i eldre bygninger, men vi finner den også i nyere bygg.

For å kunne tilby en fullgod utbedring av et soppangrep er det avgjørende å ha kunnskap om soppens biologi, bygningsfysikk, samt tilgang til egnet utstyr og preparater.

Effecta kan tilby:

Undersøkelser Utførelse
Stor kompetanse på råtesopp og muggsopp. Lang erfaring med utbedring av soppskader
Kontroll av fuktige kjellere, etc Sanering / utbedring / gjenoppbygging
Inspeksjoner og kartlegging av råtesopp-hussopp Forebyggende tiltak – diffusjonsimpregnering
Målinger og kartlegging av muggsopp Leveranse / montasje av adsorpsjonsavfuktere