Radonmålinger

Radonmålinger kan utføres både i luft, vann og i byggegrunn. Statens strålevern anbefaler at radonverdier holdes så lave som mulig i alle boliger, og at tiltak bør iverksettes når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100Bq/m3.

Strålevernet vurderer at bygninger som arbeidsplasser, skoler, barnehager, utleieboliger bør pålegges å ha forsvarlige radonnivåer gjennom regelverk. Det ber anslått at så mye som 175 000 boliger i Norge kan ha radonkonsentrasjoner som er høyere enn anbefalt grense.

Radon i luft.

Skal en ta målinger av luft er det langtidsmålinger ved bruk av sporfilm som er den tryggeste og mest anvendte / anbefalte metode. (se sporfilm) Ved målinger med sporfilm regner en ca 2 mnd fra sporfilmer utplasseres og til de sendes vårt laboratorium.

Holder en eksempelvis på å innrede en kjeller og ikke har tid til å ta denne form for langtidsmåling, så kan en i visse tilfeller foreta målinger over en kortere periode. Vi besitter instrumenter som med ganske god nøyaktighet som kan måle radonkonsentrasjoner over kortere tid.

Radon i vann.

Drikkevann fra borebrønner kan inneholde radioaktive grunnstoffer som radium og radon. En rekke steder i Norge er det funnet høye radonverdier i drikkevann fra borehullsbrønner, og har du din vannforsyning fra en slik vannkilde anbefaler vi at du sjekker ut om drikkevannet ditt har for høyt innhold av radon.

Anbefalt tiltaksnivå for radon i vann i en enkelthusholdning er 500 Bq/l. Tiltaksnivå for radon i vann fra vannverk eller offentlig vannforsyning er 100 Bq/l.(forsyner minimum 50 personer eller 20 husstander)

Hovedproblemet med radon i drikkevannet er frigivelse av radongass til inneluft under bruken av dusj, vaskemaskin, oppvaskemaskin, etc.

Vi foretar målinger av radonnivået i vann, og disse målinger kan gjennomføres hele året. Send oss en e-post med forespørsel og vi sender deg prøvetakingsutstyr til vannanalyse. I løpet av få dager etter at vi har mottatt vannprøve vil svar foreligge.

Radon i byggegrunn.

Å forebygge radonproblem i nybygg er nå lovpålagt. Skal du oppføre en bolig anbefaler vi at du starter med å undersøke tomten i form av en byggegrunnsundersøkelse. Hensikten med å foreta byggegrunnsundersøkelser i form av radonmålinger, er å unngå at radonkonsentrasjon i fremtidig bebyggelse overstiger tiltaksnivået på 100 Bq/m3.

Etter å ha gjennomført en byggegrunnsundersøkelse vil en få en klassifisering som baserer seg på lav-, middels-, eller høyrisiko grunn. Basert på måleresultater vil vi kunne fremlegge anbefalinger på forebyggende tiltak mot radon som eks. radonsperre mot grunn, grunnventilering, etc.