Hussopp – råtesopp

Råtesopp er en stor gruppe sopper som angriper trematerialer og som bryter ned og svekker styrken / bæreevnen i treverket.

En rekke forskjellige råtesopper angriper våre hus. Når råtesopp får de rette livsbetingelser vil de over noe tid føre til store ødeleggelser som igjen medfører store utbedringskostnader for deg som huseier.

For å få en råtesoppskade innomhus er det en del vesentlige forhold som må være tilstede. For å starte sin vekst må råtesopper ha tilgang til næring, fuktighet og egnet temperatur – disse betingelsene må samlet også være tilstede over tid.

Av råtesopper skiller vi mellom 2 grupper:

Brunråte er betegnelsen på en råtetype hvor bare cellulosen i trevirket brytes ned og etterlater en brun og oppsprukket vedstruktur i karakteristiske mindre eller større kubiske sprekkeklosser.

Hvitråte dannes av sopper som nedbryter både lignin og cellulose. Treverket blir her mykt og fibret.

Av råtesoppene er Ekte hussopp (Serpula lacrymans) den alvorligste biologiske skadegjøreren i hus fordi den har en stor utbredelsesevne og den fører til kraftig vednedbrytning (brunråte).

Denne sopparten forårsaker skader i bygninger for milliarder av kroner hvert år.

Andre råtesopper vi påviser innomhus: Kjellersopp (coniophora puteana), Hvit tømmersopp (Antrodia vaillantii), Huspluggsopp (Paxillus panuoides), Ildkjuke (Phellinus sp.), Kjellerbegersopp (Peziza cerea), Liten hussopp (Serpula tignicola), Rekkekjuke (Antrodia serialis), Rutetømmersopp (Antrodia xantha), Stjerneskinn (Asterostroma cervicolor), Vedmusling (Gloeophyllum sepiarium).

Har en først påvist en råtesoppskade i boligen sin er det viktig å starte med å få fastslått hvilken soppart en står overfor. Dernest er det viktig å få avdekket det totale skade-omfang før en stiller diagnosen på hva som må gjøres for å få utbedret skaden på en trygg og varig måte.

Effecta kan tilby:

Undersøkelser Utførelse
Prøvetaking og artsbestemmelse av råtesopper. Utføre de fysiske avdekkingsarbeider for å kartlegge skadeomfang.
Inspeksjoner og kartlegging av soppskade. Utbedring av soppskader knyttet til kjemisk sanering og gjenoppbygging.
Påvise fuktkilde som er årsak til soppetablering. Forebyggende tiltak – diffusjonsimpregnering.
Utarbeide skriftlig rapport med forslag til utbedringsarbeider.

En vellykket sanering av en soppskade påført av Ekte hussopp betinger at arbeidet utføres av spesialister som har kjennskap både til bygningsfysikk og biologi.

Attachments

File Date added File size
pdf Hussopp June 17, 2019 9:43 am 673 KB